Wouter Klinkhamer & Rick Goud

Secure e-mail, apps and data sharing with ZIVVER

From May 2018 European organisations and businesses will be required to ensure proper management and protection of citizens’ data. The start-up Zivver is anticipating this requirement by adding an extra security layer for e-mail and app traffic. The fledging company must now take the next step and enter the European market.The Dutch start-up Zivver is not an unfamiliar name to Financieele Dagblad (FD). In April of this year the company secured a €3 million capital injection from venture capital investor HenQ and the existing investors. Co-founder Rick Goud (35) was previously seen in the production ‘Daar komen de Whizzkids’ (‘Here come the Whizzkids’), which portrayed several of the new generation of cyber security players.

Zivver, which produces software for secure e-mail, chat and file exchange, is also one of the start-ups included in the incubator programme of the law firm Houthoff Buruma. The jury said: ‘Zivver offers a technically advanced and user-friendly solution for secure e-mail, chat and file sharing. When sending privacy-sensitive information with Zivver you can avoid human errors, ensure that no one – including hackers – gains access to it, recall your messages and report failures. You stay in control before, during and after sharing the information, keeping you Triple Safe.’

The FD is not the only place where Zivver made an impression. In 2016 the company was a finalist in the Sprout Challenger 50, came second in the Dutch final of ‘Get in the Ring’ and saw its service voted innovation of the year by STZ, the Organization for Topclinical Hospitals. Zivver was nominated by Computable as Start-up of the Year 2017, and at last week’s LOEY awards Goud was declared one of the three most talented internet entrepreneurs of the year.

Goud studied health informatics at the University of Amsterdam and healthcare management at Erasmus University Rotterdam. He also obtained a doctorate in ‘decision-support systems in healthcare’.

The Zivver idea came to him when he was working as a strategy consultant in healthcare. ‘I saw everyone sharing patient data by ordinary e-mail, WhatsApp and WeTransfer. And those solutions do nothing to help organisations prevent data leaks.’

Goud manages Zivver together with Wouter Klinkhamer, a former colleague and former partner of the strategy consulting firm Gupta Strategists. The company now has 26 employees and is doing brisk business thanks to the close attention organisations are paying to their digital security. That gives them a different perspective than most cyber security companies. Zivver believes one of the main risks of data leaks is underestimated: accidental disclosure of sensitive information by a company’s own employees.

Zivver aims to prevent these human errors. The software enables doctors, for example, to exchange confidential information and possibly photographs with patients, but also to share financial statements with their accountant. And they can do that with an app, web application or e-mail client with which they are familiar, such as Outlook.

Broadly speaking, Zivver builds a new security layer on top of the existing one. Goud: ‘I think it’s weird that we can fly to the moon and back, but that organisations don’t know how to send their sensitive information easily and securely from a to b. And that’s what organisations are expected to do under the General Data Protection Regulation that comes into force throughout Europe in 2018.’

Zivver’ services are free to consumers. Larger companies pay an average of €1 per month per employee. The company has already built up a strong position in healthcare. Major new customers include the healthcare institutions GGZ Rivierduinen, GGZ Altrecht, St Jans Gasthuis and the Martini Hospital. ‘Growth is fastest in the local authority segment.’ Examples of local authorities are Gooise Meren and Oss. ‘But we’re also seeing increasing demand from business service providers,’ says Goud.

In the period ahead there will be a concerted effort to expand operations in Europe. Contracts have been signed with two healthcare institutions in Belgium and market research is being conducted in Germany and the UK.

Overall, Zivver’s revenues are growing fast and the company is generating positive cash flow. In order to maintain growth, Zivver is eagerly looking for the right people. This is one of the few areas that gives Goud grey hairs, despite his young age. ‘We’re looking for developers and sales staff, but we’re also up against well-known companies such as Microsoft, which can often pay more than we can.’

To entice talented young employees, Zivver offers them an opportunity to share in the potential future success of the company, for example by granting shares or options. ‘That enables us to attract the more enterprising types.’

Zivver’s big ambition is to be the platform on which organisations and individuals share their sensitive information. We’re going to add a growing number of modules to the platform. For example, we’ll soon enable users to sign contracts digitally, including from Outlook. We want to build the platform of the future and thereby grow into a leading European player.’

Goud believes that in a few years cyber security will be like turning on a tap. ‘In the future it will be much more about adding value to the communication and enriching information. The ultimate form of this is providing decision support. This could include helping to make a diagnosis on the basis of a photograph shared via Zivver. I have a personal drive in this area as a result of my doctorate.’

Source: Rob de Lange, Financieel Dagblad, https://fd.nl/morgen/1217674/veilig-mailen-appen-en-data-delen

—————————————————————-Dutch version below:—————————————————————-

Vanaf mei 2018 zijn Europese organisaties en bedrijven verplicht om data van burgers goed te beheren en te beschermen. Start-up Zivver speelt hier handig op in met een extra veiligheidslaag voor mail- en appverkeer. Nu moet het jonge bedrijf de stap naar Europa zien te maken.

De Nederlandse start-up Zivver is geen onbekende voor het FD. In april van dit jaar ontving het bedrijf een kapitaalinjectie van € 3 mln van durfinvesteerder HenQ en zittende investeerders. Eerder was medeoprichter Rick Goud (35) te zien in de productie ‘Daar komen de Whizzkids’, waarin een aantal spelers van de nieuwe generatie cyberbeveiligers werd geportretteerd.

Zivver, dat software maakt voor veilige mail, chat en bestandsuitwisseling, behoort ook tot de start-ups die zijn opgenomen in het incubatorprogramma van advocatenkantoor Houthoff Buruma. De jury schreef over hen: ‘Zivver biedt een technisch geavanceerde én gebruiksvriendelijke oplossing voor veilig e-mailen, chatten en bestanden delen. Bij het verzenden van privacygevoelige informatie met Zivver voorkom je menselijke fouten, zorg je dat niemand – dus ook hackers niet – erbij kan, kun je berichten terugtrekken en wordt er melding gemaakt van missers. Voor, tijdens en na het delen van de informatie houd je de regie. Triple Safe dus.’

Het FD is niet de enige plek waar Zivver van zich deed spreken. In 2016 was het bedrijf finalist in de Sprout Challenger 50, werd het tweede in de Nederlandse finale van ‘Get in the Ring’ en riepen de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) Zivver uit tot innovatie van het jaar. Zivver is door Computable genomineerd voor Start-up van het jaar 2017, en Goud behoorde bij de LOEY-awards afgelopen week tot één van de drie meest talentvolle internetondernemers van het jaar.

Goud studeerde medische informatiekunde aan de UvA en zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij gepromoveerd op ‘beslissingsondersteunende systemen in de zorg’.

Het idee voor Zivver ontstond toen hij als strategieconsultant in de gezondheidszorg werkte. ‘Daar zag ik iedereen patiëntgegevens delen via gewone e-mail, whatsapp en wetransfer. En die oplossingen helpen organisaties niet bij het voorkomen van datalekken.’

Goud vormt de directie van Zivver, samen met Wouter Klinkhamer, oud-collega en voormalig partner bij Strategieconsultant Gupta Strategists. Inmiddels telt het bedrijf 26 medewerkers, en voelt de wind fors in de rug door de grote aandacht van organisaties voor hun digitale veiligheid. Daarbij hebben ze een andere insteek dan de meeste cybersecuritybedrijven. Volgens Zivver wordt een van de belangrijkste risico’s op een datalek onderschat: de eigen medewerkers die per ongeluk gevoelige informatie prijsgeven.

Zivver wil deze menselijke fouten voorkomen. Met behulp van de software kunnen bijvoorbeeld dokters vertrouwelijke informatie en eventueel foto’s met patiënten uitwisselen, maar ook de jaarrekening met hun accountant. En dit met een app, webapplicatie of de email waar ze mee vertrouwd zijn, zoals Outlook.

Grof gezegd bouwt Zivver een nieuwe veiligheidslaag bovenop de bestaande. Goud: ‘Ik vind het raar dat we wel naar de maan en terug kunnen vliegen, maar dat organisaties niet weten hoe ze hun gevoelige informatie eenvoudig én veilig van a naar b kunnen sturen. En dat is wat de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG), die in 2018 in heel Europa in gaat, van organisaties verwacht.’

De diensten van Zivver zijn gratis voor consumenten. Grotere bedrijven betalen gemiddeld €1 per maand per medewerker. Het bedrijf heeft al een sterke positie in de gezondheidszorg opgebouwd. Grote nieuwe klanten zijn bijvoorbeeld de zorginstellingen GGZ Rivierduinen, GGZ Altrecht, het St Jans Gasthuis en het Martini-ziekenhuis. ‘De groei gaat het snelst in het gemeentelijk domein’. Voorbeelden van gemeenten zijn de gemeente Gooise Meren en de gemeente Oss. ‘Maar we krijgen ook steeds meer vraag van zakelijke dienstverleners’, vertelt Goud.

De komende tijd wordt nadrukkelijk geprobeerd uitbreiding in Europa te realiseren. Met twee zorginstellingen in België is inmiddels een contract gesloten en er wordt marktonderzoek gedaan in Duitsland en het VK.

Al met al groeit de omzet van Zivver snel en draait het bedrijf cashflowpositief. Om de groei vast te houden is Zivver naarstig op zoek naar de juiste mensen. Het is een van de weinige zaken waar Goud, ondanks zijn jonge jaren, grijze haren van krijgt. ‘We zoeken ontwikkelaars en salesmensen, maar we moeten opboksen tegen de bekende bedrijven als Microsoft, die vaak meer kunnen betalen dan wij.’

Om jonge talenten toch te verleiden biedt Zivver hen aan mee te profiteren in het mogelijk toekomstige succes van het bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van aandelen of opties. ‘Daarmee trekken we de meer ondernemende types aan’.

De grote ambitie van Zivver is om hét platform te worden waarop organisaties en personen hun gevoelige informatie delen. ‘We gaan steeds meer modules aan het platform toevoegen. Zo maken we het binnenkort mogelijk om contracten digitaal te laten ondertekenen, ook vanuit Outlook. We willen het platform van de toekomst bouwen en op die manier uitgroeien tot een toonaangevende Europese speler.’

Cyberveiligheid is volgens Goud over een paar jaar als water uit de kraan. ‘Het gaat in de toekomst veel meer om waarde toevoegen aan de communicatie en het verrijken van informatie. De ultieme vorm hiervan is het bieden van beslissingsondersteuning. Denk aan het helpen stellen van een diagnose uit een foto die via Zivver wordt gedeeld. Gezien mijn promotie op dit onderwerp heb ik een persoonlijke drive bij dit onderwerp.’

Bron: Rob de Lange, Financieel Dagblad, https://fd.nl/morgen/1217674/veilig-mailen-appen-en-data-delen